สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
ทัวร์ญี่ปุ่น (โตเกียว โอไดบะ Plan A) แบบส่วนตัว 5 วัน 4 คืน (3 ท่าน)
ราคา/หน่วย : 54,500 บาท
ราคารวม : 163,500 บาท

กรอกรายละเอียดการจองทัวร์


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์