สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
ทัวร์ฮ่องกงแบบส่วนตัว 3 วัน 2 คืน (6 ท่าน รวมโรงแรม)
ราคา/หน่วย : 23830 บาท
ราคารวม : 142980 บาท

กรอกรายละเอียดการจองทัวร์


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์