สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
ทัวร์ฮ่องกงแบบส่วนตัว 3 วัน 2 คืน (7 ท่าน)
ราคา/หน่วย : 15980 บาท
ราคารวม : 111860 บาท

กรอกรายละเอียดการจองทัวร์


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์