สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
รถโค้ช Coach 45 ที่นั่งพร้อมคนขับ เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 60 นาที (สิงคโปร์)
ราคา/หน่วย : 8500 บาท

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์