สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
รถโค้ช 19-23 ที่นั่งพร้อมคนขับ เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 60 นาที (สิงคโปร์)
ราคา/หน่วย : 8000 บาท

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์