สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
รถ MPV 7 ที่นั่งพร้อมคนขับ เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 60 นาที (สิงคโปร์)
ราคา/หน่วย : 6000 บาท

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์