Connecting MySQL Serverจองบริการรถพร้อมคนขับ


Coach ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง (สวิตเซอร์แลนด์)


57,500 บาท


รถชนิด Coach ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง - เหมาะสำหรับการเดินทางแบบหมู่คณะ ดูงาน หรือครอบครัวขนาดใหญ่ จำนวนผู้โดยสารกรณีไม่มีสัมภาระใดๆได้ 45 ท่าน

จำนวนผู้โดยสารกรณีมีสัมภาระได้ 45 ท่าน โดยสารได้ 45 ท่าน (สัมภาระเก็บบนรถ : เก็บสัมภาระใต้ท้องรถ โดยสามารถเก็บได้ 45 ใบใหญ่ ขนาด 24 นิ้ว)

คุณสมบัติรถ
เหมาะสำหรับการเดินทางตั้งแต่ 17-45 ท่าน

รถที่นำมาบริการของ ASIA ON TOUR ทั้งหมด - ไม่ใช่รถส่วนตัว/รถจดทะเบียนในนามส่วนบุคคล [รถส่วนบุคคลตามกฏหมายกำหนดให้ไม่สามารถนำมาบริการได้ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์] - ดังนั้นจะสามารถระบุทะเบียนรถได้ชัดเจนภายใน 1-2 วัน ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง