Connecting MySQL Server


5,500 บาท


รถชนิด VAN ที่นั่งสูงสุด 8 ที่นั่ง - เหมาะสำหรับการเดินทางแบบหมู่คณะ ดูงาน หรือครอบครัวขนาดเล็ก จำนวนผู้โดยสารกรณีไม่มีสัมภาระใดๆได้ 6 ท่าน

จำนวนผู้โดยสารกรณีมีสัมภาระได้ 6 ท่าน โดยสารได้ 6 ท่าน (สัมภาระเก็บบนรถ : พับเบาะแถวหลังเพื่อเป็นที่เก็บกระเป๋า โดยสามารถเก็บได้ 6 ใบใหญ่ ขนาด 24 นิ้ว)

คุณสมบัติรถ
เหมาะสำหรับการเดินทางตั้งแต่ 1-6 ท่าน

รถที่นำมาบริการของ ASIA ON TOUR ทั้งหมด - ไม่ใช่รถส่วนตัว/รถจดทะเบียนในนามส่วนบุคคล [รถส่วนบุคคลตามกฏหมายกำหนดให้ไม่สามารถนำมาบริการได้ในประเทศดูไบ] - ดังนั้นจะสามารถระบุทะเบียนรถได้ชัดเจนภายใน 1-2 วัน ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เราได้จัดโปรแกรมทัวร์พิเศษสำหรับท่าน

จองบริการรถพร้อมคนขับ