Connecting MySQL Serverจองบริการรถพร้อมคนขับ


Mini Bus ที่นั่งสูงสุด 16 ที่นั่ง ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง (สวิตเซอร์แลนด์)


42,000 บาท


รถชนิด Mini Bus ที่นั่งสูงสุด 16 ที่นั่ง - เหมาะสำหรับการเดินทางแบบหมู่คณะ ดูงาน หรือครอบครัวขนาดใหญ่ จำนวนผู้โดยสารกรณีไม่มีสัมภาระใดๆได้ 16 ท่าน

จำนวนผู้โดยสารกรณีมีสัมภาระได้ 16 ท่าน โดยสารได้ 16 ท่าน (สัมภาระเก็บบนรถ : พับเบาะแถวหลังเพื่อเป็นที่เก็บกระเป๋า โดยสามารถเก็บได้ 16 ใบใหญ่ ขนาด 24 นิ้ว)

คุณสมบัติรถ
เหมาะสำหรับการเดินทางตั้งแต่ 7-16 ท่าน

รถที่นำมาบริการของ ASIA ON TOUR ทั้งหมด - ไม่ใช่รถส่วนตัว/รถจดทะเบียนในนามส่วนบุคคล [รถส่วนบุคคลตามกฏหมายกำหนดให้ไม่สามารถนำมาบริการได้ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์] - ดังนั้นจะสามารถระบุทะเบียนรถได้ชัดเจนภายใน 1-2 วัน ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง