Connecting MySQL Serverจองบริการรถพร้อมคนขับ42,000 บาท


รถชนิด Bus ที่นั่งสูงสุด 30 ที่นั่งพร้อมคนขับ - เหมาะสำหรับการเดินทางแบบหมู่คณะ ดูงาน หรือครอบครัวขนาดใหญ่ จำนวนผู้โดยสารกรณีไม่มีสัมภาระใดๆได้ 30 ท่าน

จำนวนผู้โดยสารกรณีมีสัมภาระได้ 30 ท่าน โดยสารได้ 30 ท่าน (สัมภาระเก็บบนรถ : เก็บสัมภาระใต้ท้องรถ โดยสามารถเก็บได้ 30 ใบใหญ่ ขนาด 24 นิ้ว)

คุณสมบัติรถ
เหมาะสำหรับการเดินทางตั้งแต่ 21-30 ท่าน

รถที่นำมาบริการของ ASIA ON TOUR ทั้งหมด - ไม่ใช่รถส่วนตัว/รถจดทะเบียนในนามส่วนบุคคล [รถส่วนบุคคลตามกฏหมายกำหนดให้ไม่สามารถนำมาบริการได้ในประเทศนิวซีแลนด์] - ดังนั้นจะสามารถระบุทะเบียนรถได้ชัดเจนภายใน 1-2 วัน ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง