Connecting MySQL Serverจองบริการรถพร้อมคนขับ


SUV ที่นั่งสูงสุด 4 ที่นั่ง ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง (ออสเตรเลีย)


27,500 บาท


รถชนิด SUV ที่นั่งสูงสุด 4 ที่นั่ง - เหมาะสำหรับการเดินทางแบบหมู่คณะ ดูงาน หรือครอบครัวขนาดเล็ก จำนวนผู้โดยสารกรณีไม่มีสัมภาระใดๆได้ 4 ท่าน

จำนวนผู้โดยสารกรณีมีสัมภาระได้ 4 ท่าน โดยสารได้ 4 ท่าน (สัมภาระเก็บบนรถ : พับเบาะแถวหลังเพื่อเป็นที่เก็บกระเป๋า โดยสามารถเก็บได้ 4 ใบใหญ่ ขนาด 24 นิ้ว)

คุณสมบัติรถ
เหมาะสำหรับการเดินทางตั้งแต่ 1-4 ท่าน

รถที่นำมาบริการของ ASIA ON TOUR ทั้งหมด - ไม่ใช่รถส่วนตัว/รถจดทะเบียนในนามส่วนบุคคล [รถส่วนบุคคลตามกฏหมายกำหนดให้ไม่สามารถนำมาบริการได้ในประเทศออสเตรเลีย] - ดังนั้นจะสามารถระบุทะเบียนรถได้ชัดเจนภายใน 1-2 วัน ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง