Connecting MySQL Serverจองบริการรถพร้อมคนขับ


VAN ที่นั่งสูงสุด 10 ที่นั่ง ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง (ออสเตรเลีย)


25,000 บาท


รถชนิด VAN ที่นั่งสูงสุด 10 ที่นั่ง - เหมาะสำหรับการเดินทางแบบหมู่คณะ ดูงาน หรือครอบครัวขนาดใหญ่ จำนวนผู้โดยสารกรณีไม่มีสัมภาระใดๆได้ 9 ท่าน

จำนวนผู้โดยสารกรณีมีสัมภาระได้ 9 ท่าน โดยสารได้ 9 ท่าน (สัมภาระเก็บบนรถ : พับเบาะแถวหลังเพื่อเป็นที่เก็บกระเป๋า โดยสามารถเก็บได้ 9 ใบใหญ่ ขนาด 24 นิ้ว)

คุณสมบัติรถ
เหมาะสำหรับการเดินทางตั้งแต่ 5-9 ท่าน

รถที่นำมาบริการของ ASIA ON TOUR ทั้งหมด - ไม่ใช่รถส่วนตัว/รถจดทะเบียนในนามส่วนบุคคล [รถส่วนบุคคลตามกฏหมายกำหนดให้ไม่สามารถนำมาบริการได้ในประเทศออสเตรเลีย] - ดังนั้นจะสามารถระบุทะเบียนรถได้ชัดเจนภายใน 1-2 วัน ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง