แพคเกจทัวร์สิงคโปร์แบบส่วนตัว 3 วัน

ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน

ชม Garden By the Bay

ขึ้น Singapore Flyer ชมวิวสิงคโปร์แบบ 360 องศา

ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND

พิเศษ! ติ่มซำ ชื่อดัง ย่าน Yum Cha

พิเศษ! ของแท้ Set ใหญ่ ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong kee

Happy Family จำนวนท่าน Plan A
(ท่านละ)
Plan B
(ท่านละ)
ทัวร์สิงคโปร์แบบส่วนตัว

รถส่วนตัว 3 วันเต็ม

Plan A : อัตรานี้รวม
*อาหาร 6 มื้อ
*มีไกด์ ทุกวัน
*ออกทัวร์ 3 วันเต็ม


*ไม่รวมโรมแรมและตั๋วเครื่องบิน

Plan B : อัตรานี้รวม
*อาหาร 6 มื้อ
*มีไกด์ ทุกวัน
*ออกทัวร์ 3 วันเต็ม
*โรงแรม 3 ดาว 2 คืน


*ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

Hot Menu

บักกุเต๋ บุนทังกี่ ยะคุนคะยา ติ่มซำ

*เดินทางได้ทุกวัน

3 27,300 33,300
4 21,250 27,250
5 17,800 23,800
6 15,500 21,500
7 13,840 19,890
8 12,475 18,475


กำหนดการ ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการลูกค้า

1

วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินชางกี-เมอร์ไลอ้อน-มารีน่า เบย์ แซนด์ (-/-/D)

เช้า คณะพร้อมกันที่สนามบิน
เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบินที่ท่านเลือก (ตั๋วเครื่องบินไม่รวมในแพคเกจ)
บ่าย ไกด์ พร้อมรถนำเที่ยวส่วนตัวรับท่านจากสนามบิน นำท่านเดินทางสู่ เมืองสิงคโปร์ ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงามโดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม มารีน่า เบย์ แซนด์ รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

2

วันที่สอง GARDEN BY THE BAY-ชมเมือง ย่านไชน่าทาวน์-ชิงช้าสวรรค์ Singapore Flyer (B/L/D)

เช้า ไกด์ พร้อมรถนำเที่ยวส่วนตัวรับท่านจากโรงแรม เดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay (*ไม่รวมค่าเข้าชม)
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า จากนั้นนำท่าน ชมวิวสิงคโปร์แบบ 360 องศาของ Singapore Flyer เป็นชิงช้าสวรรค์ที่เป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีความสูงมากที่สุดในโลก Singapore Flyer ประกอบไปด้วยแคปซูนทั้งหมดจำนวน 28 แคปซูน และ ในแต่ละแคปซูนบรรจุนักท่องเที่ยวได้ 28 คน
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

3

วันที่สาม อิสระตามอัธยาศัยครึ่งวัน-สนามบินชางกี-กรุงเทพฯ (B/L/-)

เช้า นำท่านสู่ ถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่สนามบินชางกี หรือโรงแรมที่พัก