แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว 3 วัน (โอซาก้า เกียวโต)
ชมวิวเมืองโอซาก้าที่ อาคารชมวิวอูเมะดะสกาย *ไม่รวมค่าตั๋วขึ้นชม

ชมปราสาทโอซาก้า *ไม่รวมค่าตั๋วเข้าชม

ล่องเรือชมอ่าวโอซาก้า เรือ Aqua Liner *ไม่รวมค่าตั๋วขึ้นเรือ

เกียวโต ชมศาลเจ้าเฮอัน ,วัดซังจูซังเกนโดะ ,วัดคิโยมิสึ

ช๊อปปิ้ง ย่านนัมบะ

พิเศษ! ขาปูยักษ์ ทุกกรุ๊ป

รถตู้พร้อมคนขับ จำนวนท่าน Plan A
(ท่านละ)
Plan B
(ท่านละ)
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้าซิตี้ทัวร์ เกียวโต แบบส่วนตัว

Plan A : อัตรานี้รวม
* อาหาร 6 มื้อ
* รถตู้พร้อมคนขับไทย หรือคนขับญี่ปุ่น รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน
* ออกทัวร์ 3 วันเต็ม


* ไม่รวมโรมแรมและตั๋วเครื่องบิน

Plan B : อัตรานี้รวม
* อาหาร 6 มื้อ
* รถตู้พร้อมคนขับไทย หรือคนขับญี่ปุ่น รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน
* ออกทัวร์ 3 วันเต็ม
* โรงแรม 3 ดาว 2 คืน

* ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

* เดินทางได้ทุกวัน
* ยกเว้นบางเส้นทางที่มีหิมะตกหนัก

4 31,250 41,250
5 26,200 36,200
6 22,830 32,830
7 20,430 30,430
8 18,740 28,740
9 17,230 27,230

กำหนดการ ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการลูกค้า

1

วันแรก กรุงเทพฯ–สนามบินคันไซ(โอซาก้า)-โอซาก้า (-/-/-)

คณะพร้อมกันที่สนามบิน (ตั๋วเครื่องบินไม่รวมในแพคเกจ)
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็ว กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

2

วันที่สอง โอซาก้าซิตี้ทัวร์-อาคารอูเมดะสกาย-ปราสาทโอซาก้า-ล่องเรือ Aqua Liner (-/L/D)

เช้า รถพร้อมคนขับ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ชมวิวทั้งเมืองของโอซาก้าที่ อาคารอูเมดะสกาย แลนมาร์คของโอซาก้า จากนั้นนำท่านชม ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) หนึ่งในสิ่งที่ห้ามพลาดเลยค่ะเมื่อไปเที่ยวโอซาก้า ปราสาทโอซาก้านั้นมีประวัติมาอย่างยาวนานมากๆ โดยสร้างขึ้นประมาณปี ค.ศ 1583 โดยโทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ มีพื้นที่ถึง 60,000 ตารางเมตร ซึ่งประกอบไปด้วยคูน้ำที่ล้อมรอบตัวปราสาท กำแพงสูง โดยตัวปราสาทมีทั้งหมด 5 ชั้น และยังมีชั้นใต้ดินอีก 3 ชั้น
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่าน ล่องเรือ Aqua Liner เป็นเรือสำราญวิ่งผ่านใจกลางเมืองโอซาก้า ซึ่งวิ่งตามลำคลอง Ogawa ที่สองฝั่งเรียงรายไปด้วยต้นซากุระนั้น ท่านจะได้ชมโรงกษาปณ์ (Zouheikyoku) หอประชุมเก่า (Chuo Kokaido) ซึ่งเป็นอาคารคลาสสิค และปราสาทโอซาก้า
เย็น นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อ พักผ่อนตามอัธยาศัย

3

วันที่สาม โอซาก้า-เกียวโต-ศาลเจ้าเฮอัน-วัดซังจูซังเกนโดะ-วัดคิโยมิสึ (BF/L/D)

เช้า รถพร้อมคนขับ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต ชม ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) เป็นศาลเจ้าชินโต ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1985 เนื่องในโอกาสที่เมืองเกียวโตครบรอบ 1,100 ปี จากนั้นนำท่านชมวัดซันจูซันเก็นโด (Sanjusangendo Temple) วัดนี้เป็นสถานที่อันมีชื่อเสียงด้วยเรือนไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศ ที่นี่ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไปและผู้ที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์ จากนั้นนำท่านชม วัดคิโยมิซึเดระ (Kiyomizu-dera Temple) หรือวัดน้ำใส เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเกียวโต
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เย็น นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อ พักผ่อนตามอัธยาศัย

4

วันที่สี่ โอซาก้า-ช้อปปิ้ง ย่านนัมบะ-สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ (BF/-/-)

เช้า รถพร้อมคนขับ นำท่านเดินทางสู่ ย่านนัมบะ เป็นแหล่งบันเทิง และ ย่านชอปปิ้งที่สำคัญในโอซากา อยู่ใกล้กับสถานี Namba หรือ ทางด้านทิศใต้ของ Osaka Loop Line ย่านนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามินามิ สัญลักษณ์ที่สำคัญในย่านนี้จะเป็นป้ายกูลิโกะขนาดใหญ่ ที่ติดอยู่ริมคลอง ปูยักษ์สีส้มหน้าร้านอาหาร Kani Doraku Crab และ หุ่นยนต์ตีกลองชุดขาวแดง ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญจะมาถ่ายรูปกับสิ่งเหล่านี้
นำท่านสู่สนามบินนาริตะ หรือกลับที่พักโรงแรม