แพคเกจทัวร์ฮ่องกงแบบส่วนตัว 3 วัน
นมัสการพระ 3 วัดดัง
วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน
วัดหวังต้าเซียน
เจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพัลส์เบย์

ช้องปิ้งสุดมันส์ จิมชาจุ่ย ถนนนาธาน

พิเศษ! นั่งพีคแทรมชมความงามของอ่าววิคตอเรีย

Hongkong Smile จำนวนท่าน Plan A
(ท่านละ)
Plan B
(ท่านละ)
ทัวร์ฮ่องกงแบบส่วนตัว

รถส่วนตัว 3 วันเต็ม

Plan A : อัตรานี้รวม
*อาหาร 5 มื้อ
*มีไกด์ ทุกวัน
*ออกทัวร์ 3 วันเต็ม


*ไม่รวมโรมแรมและตั๋วเครื่องบิน

Plan B : อัตรานี้รวม
*อาหาร 5 มื้อ
*มีไกด์ ทุกวัน
*ออกทัวร์ 3 วันเต็ม
*โรงแรม 3 ดาว 2 คืน


*ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน


Hot Menu

กุ้งมังกร ไก่แช่เหล้า ติ่มซำ

*เดินทางได้ทุกวัน

3 31,660 37,660
4 24,750 30,750
5 20,600 26,600
6 17,830 23,830
7 15,980 21,980
8 14,375 20,375


กำหนดการ

1

วันแรก กรุงเทพ-ฮ่องกง- Symphony of light– Avenue of Star (-/-/D)

คณะพร้อมกันที่สนามบิน "ตั๋วเครื่องบินไม่รวมในแพคเกจ"
เหินฟ้าสู่ ฮ่องกงโดยสายการบินที่ท่านเลือก
18.05 น. ถึง สนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกงหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของประเทศฮ่องกง "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงกั่ง” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมาสืบเนื่องมาแต่ครั้งที่กวางตุ้งเป็นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหนึ่ง ส่งขายเป็นสินค้าออกโดยที่ต้องมาขนถ่ายสินค้ากันที่ท่าเรือน้ำลึกตอนใต้สุด ของแผ่นดิน นำท่านชม Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับ รอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวัน ออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี,มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ ต่อด้วยนำท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่ม ต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตา ที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้จะประดับ ประดาด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Stanford Mongkok Hotel หรือเทียบเท่า

2

วันที่สอง นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา – ไหว้พระใหญ่ – ช้อปปิ้งCity Gate (B/L/-)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซำ)
08.30 น. พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ เหนือระดับน้ำทะเล 371เมตร จากนั้นนำท่านกราบนมัสการขอพรกับองค์ Tian Tan Buddha Statue องค์ พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 202 ตันและสูง 24 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ หากไม่ได้มาสักการะพระใหญ่ก็เหมือนมาไม่ถึงฮ่องกง ต้องใช้เวลาสร้างนานกว่า 12ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ รอบข้างขององค์พระใหญ่มีเทวดา 6 องค์กำลังถวายสิ่งของ 6 ชิ้นที่มีความหมายแทนความดี ความเมตตา ความอดทน ความสงบ ความมีสมาธิ ซึ่งทั้งหมดคือหนทางที่จะพาสรรพสัตว์สู่นิพพาน ด้านล่างของพระใหญ่มีอาคาร 3 ชั้น บริเวณชั้น3 มีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าบรรจุอยู่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึ้นนองปิงในกรณีที่กระเช้าปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและสวงนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี จากนั้น นำทุกท่านช้อปปิ้งที่ห้างดัง City gate Outlet Mall อิส ระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับ Outlet สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น Polo Ralph Laurent, Coach, Kate Spade, Esprit, Guess,หรือว่า Burberry ก็มีให้ท่านได้เลือกซื้อได้อย่างอิสระ
16.00 น. อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ซึ่งมีร้านอาหารให้ท่านสามารถเลือกทานได้ภายในซิตี้เกตส์ จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Stanford Mongkok Hotel

3

วันที่สาม วัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน- เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ – พีคแทรม – วิคตอเรียพีค – อิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ(B/L/-)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซำ) บริการท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่น และซาลาเปา ต้นตำหรับรส ชาติกวางตุ้ง แท้ๆ หลังอาหาร
09.00 น. นำท่านชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัย หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันดีในนามของ “วัดแชกงหมิว” หรือ วัดกังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ นำท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ รีพัลส์เบย์หรืออ่าวน้ำตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึ่งด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดเจ้าแม่กวนอิม ถือเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของเกาะฮ่องกงสร้างในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาขอพรเจ้าแม่กวนอิม,เจ้าแม่ทับทิมและ เทพเจ้าต่างๆและสิ่งก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังฆจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ
13.00 น. นำ ท่านนั่ง พีกแทรม(Peak Tram)เป็น พาหนะเก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888 และถือเป็นแห่งแรกของเอเชียก็ว่าได้ เดิมทีเป็นรถรางที่ใช้พลังงานไอน้ำในการขับเคลื่อน แต่ในปี ค.ศ. 1926 ก็ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้า และเปลี่ยนเป็นการควบคุมด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งเป็นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี ค.ศ. 1989 (มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง) โดยตลอดทาง 1.4 กิโลเมตร คุณจะได้ชมทัศนียภาพอันแปลกตาของอ่าววิกตอเรียและเกาลูนที่สวยงาม นำท่าน สู่ วิคตอเรียพีค คือ ยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดับน้ำทะเล 552 เมตร และถือเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง จุดที่สูงทีสุดของฮ่องกง คือ Tai To Yan ที่อยู่ในเขตนิวเทอริทอรี่ มีความสูงถึง 957 เมตรจากระดับน้ำทะเล แม้ไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดของ ฮ่องกง หากวิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงได้ทั้งหมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์รี่ และสีสันของแสงไฟยามค่ำคืนของฝั่งเกาลูน ทั้งหมดสร้างตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย
17.00 น. อิสระ ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ย่านถนนนาธาน เช่น น้ำหอม นาฬิกา กระเป๋าหนังยี่ห้อต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ชั้นนำที่มีให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งมากกว่า 700 ร้านค้า ***อิสระอาหารมื้อเย็นตามอัธยาศัย***
21.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฟรี)
23.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พร้อมความประทับใจ