สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก ทัวร์ฮ่องกงแบบส่วนตัว 3 วัน 2 คืน (5 ท่าน)
ราคา/หน่วย 103000

กรอกรายละเอียดการจองทัวร์


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์